Az Dr. Horváth & Horváth Bt. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Dr. Horváth & Horváth Bt. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Ügyfél) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. tiszteletben tartja a www.fulakupunktura.eu weboldal Ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az Ügyfél, a weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

Adatkezelés Célja

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a megjelölt céltól eltérő célra az adatokat nem használja.

Adatkezelés Jogalapja

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, űrlapok kitöltésével, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Dr. Horváth & Horváth Bt.
Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13 Magyarország
Levelezési 1053 Budapest, Múzeum krt. 13 Magyarország
Adószám: 20717595-1-41
E-mail cím: info@fulakupunktura.eu
Telefonszám: +36 30 9003641

Adatkezelés időtartama

A weboldal használata során megadott adatok kezelése az egyes űrlapok kitöltésével kezdődik és azok törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A megadott adatokat az Dr. Horváth & Horváth Bt. törli, amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó igényét emailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. Az Dr. Horváth & Horváth Bt., a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül az adatokat a rendszerből törli.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Kezelt adatok köre

Technikai adatok:
A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Ügyfelek nem, csak az Dr. Horváth & Horváth Bt. fér hozzá.
A fenti információkat az Dr. Horváth & Horváth Bt. kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Kapcsolati űrlapok:
A kapcsolati űrlapok kitöltése során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

Név
E-mail cím
Üzenetben a küldő személy által megadott egyéb adatok (pl.: telefonszám, egészségügyi probléma)

Az Ügyfél az űrlapok kitöltését követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Dr. Horváth & Horváth Bt. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Az Ügyfél az űrlapok kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, hogy az Dr. Horváth & Horváth Bt. a megadott adatokat kezeli, feldolgozza valamint a munkatársa vagy szerződött partnere a megadott adatok alapján felvegye az Ügyféllel a kapcsolatot.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. jogosult a szolgáltatásvégzéséhez alvállalkozót bevonni.

Az adatokat az Dr. Horváth & Horváth Bt. illetve az Dr. Horváth & Horváth Bt. belső munkatársai, illetve alvállalkozói és azok belső munkatársai jogosultak megismerni. Az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Dr. Horváth & Horváth Bt. tovább adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, főkönyvelő) vehet igénybe. Az Dr. Horváth & Horváth Bt. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozás

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a megrendelések teljesítése céljából alvállalkozót vesz igénybe, aki a Dr. Horváth & Horváth Bt.-vel szerződéses jogviszonyban áll, amelynek alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag az Dr. Horváth & Horváth Bt. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra, az adatfeldolgozó nem használhatja fel az Ügyfél által megadott személyes adatokat.

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. szerződött adatvédelmi alvállalkozó partnere:

Név: Omifor s.r.o
Székhely és Levelezési cím: Jesenského 66 Štúrovo 943 01, Szlovákia
Telefonszám: +421-950-739-655
Adatbiztonság

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ügyfelek által a weboldalon megadott személyes és céges adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Dr. Horváth & Horváth Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti, hogy módosítsa azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Amennyiben az Ügyfél kéri, az Dr. Horváth & Horváth Bt. tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, az Dr. Horváth & Horváth Bt. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást az ügyfél által megadott levelezési címre, postai úton.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Dr. Horváth & Horváth Bt. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Dr. Horváth & Horváth Bt. a szükséges időtartamig megőrzi.

A helyesbítésről, és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Ha az Dr. Horváth & Horváth Bt. az Ügyfél helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Dr. Horváth & Horváth Bt.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13
E-mail cím: info@fulakupunktura.eu
Az Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Egyéb rendelkezések

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez az űrlap kitöltése során, illetve a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Dr. Horváth & Horváth Bt. jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Dr. Horváth & Horváth Bt. minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. Január 06. napjától hatályos.